Zarząd

Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.

z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok.
 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 §1 K.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 K.s.h. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ