HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych powstało w 1952 roku dla obsługi realizacji dużych inwestycji przemysłowych w zakresie robót ziemnych, specjalistycznych robót inżynieryjnych i obsługi sprzętowej przedsiębiorstw budowlanych.
W ponad 60-cio letniej historii przedsiębiorstwa wyodrębniają się cztery zasadnicze okresy rozwoju:

Lata 1952 – 1962

Okres związany z budową Kombinatu Metalurgicznego i miasta Nowa Huta.
Dla wykonania robót ziemnych na niespotykaną dotychczas skalę Zjednoczenie Robót Zmechanizowanych w Warszawie pod koniec 1951 roku tworzy na terenie budowy „Odcinek 391”, który w 1952 roku nosi nazwę Zarządu Robót Zmechanizowanych, a w 1954 roku zostaje przekształcony w Krakowski Oddział Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Ziemnych w Warszawie, przenosząc swoją siedzibę z terenu budowy na ul. Kocmyrzowską w Nowej Hucie.
Główny rodzaj produkcji tego okresu to zmechanizowane usługi w zakresie masowych robót ziemnych – wykopów i zasypów fundamentowych, nasypów i makroniwelacji związanych z budową obiektów kombinatu Huty im. Lenina (obecnie T. Sędzimira)

Lata 1963 – 1970

Okres samodzielnego rozwoju, wzrost potencjału produkcyjnego i zatrudnienia.Ważniejsze daty z tego okresu to : 1962 – Zarządzenie Nr 501 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31.12.1962 o utworzeniu Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Budownictwa.
Dla realizacji zadań – głównie zmechanizowanych usług dla budownictwa – przydzielono przedsiębiorstwu:

Oddział w Krakowie Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Ziemnych
Bazę Sprzętu w Krakowie przy ul. Krzywdy 18 Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
Maszyny i urządzenia wydzielone przez Krakowskie Zjednoczenie Budownictwa z 16 podległych mu jednostek
1968 – Rozpoczęcie budowy właściwego zaplecza zlokalizowanego w Zespole Baz Przemysłowych w Podgórzu – Płaszowie Wzrost zatrudnienia (ponad 1000 pracowników), rozwój bazy sprzętowej, wzrost świadczonych usług poza kombinatem.

Lata 1970 – 1997

1970 – Zarządzenie Nr 140/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24.12.1970 w sprawie zmiany nazwy, przedmiotu działania i podporządkowania.
Przedsiębiorstwo otrzymuje nazwę Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych i nosi tą nazwę do dzisiaj.
Przedmiotem działania jest wykonywanie robót inżynieryjnych i innych robót z zakresu budownictwa, także usług i wydzierżawianie sprzętu (koparki, spycharki, zgarniarki, dźwigi budowlane itp.)
Bezpośredni nadzór sprawować miało Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego „Południe”.
Od tego okresu jest również w użyciu znak firmowy.

1973 – 1974 – Przejęcie i zagospodarowanie nowego zaplecza techniczno – usługowego i administracyjnego przy ul. Płk Stanisława Dąbka 2 w Krakowie, które obecnie stanowi siedzibę spółki.

1973 – Rozpoczęcie robót eksportowych

1977 – Budowa własnego Ośrodka Wypoczynkowo – Rekreacyjnego na 120 miejsc w Porębie k/ Myślenic

1978 – Rozszerzenie zakresu i terytorium świadczonych usług, przyrost potencjału produkcyjnego, wzrost zatrudnienia do ponad 2500 osób

1980 – 1982 – Okres załamania inwestycji w gospodarce i regres w rozwoju przedsiębiorstwa, spadek zatrudnienia do 1600 osób

1986 – Zakończenie budowy i wyposażania nowej hali produkcyjnej o pow. 1200 m2 , co pozwala na podjęcie usług przemysłowych – obróbka mechaniczna podzespołów, regeneracja części zamiennych itp. Od połowy lat osiemdziesiątych przedsiębiorstwo ma malejący portfel zleceń z powodu zaniku inwestycji, ogranicza zatrudnienie, zmienia organizację i specjalizacje wykonywanych robót i usług, oraz przeprowadza głęboką restrukturyzację pozwalającą na funkcjonowanie w nowych zmienionych warunkach gospodarki rynkowej.

1994 – Przygotowanie do prywatyzacji przedsiębiorstwa, opracowanie analizy i wyceny wartości. Wyniki finansowe były ujemne i proces prywatyzacji nie był kontynuowany.

1996 – 13 sierpień Rada Pracownicza wyraża zgodę na prywatyzację przedsiębiorstwa w trybie art.37 ust.1 pkt. 2 ustawy o prywatyzacji z dnia 13.07.1990r tj. wniesienia jego składników majątkowych w drodze aportu do spółki zawiązanej z udziałem pracowników

15 lipca – podpisanie Porozumienia ze Skarbem Państwa w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa

1997 -pierwsze wyniki restrukturyzacji, znacząca poprawa efektów gospodarowania tj. wypracowanie zysku netto.

Lata 1998 do chwili obecnej

1 stycznia 1998 – zakończenie procesu przekształceń własnościowych – rozpoczęcie działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A., będącą prawnym następcą przedsiębiorstwa państwowego i która przejęła wszystkie zobowiązania i uprawnienia tego przedsiębiorstwa.

31 październik 1998 – udostępnienie przez Skarb Państwa akcji pracownikom i byłym pracownikom przedsiębiorstwa. Charakterystyczną i niezmienną cechą, spinającą wszystkie okresy działalności przedsiębiorstwa, jest eksploatacja zmechanizowanego sprzętu budowlanego. Stąd w kolejnych nazwach przymiotnik „zmechanizowanych”.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ