Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2020 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok
 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 14. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
 16. Sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian

a) Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2 lit. m/:

nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości

Zastąpione zostanie przez nowe brzmienie:

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

b) Dotychczasowe brzmienie § 36:

§ 36 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach prawem przewidzianym w Monitorze Polskim B, w miejscu ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz w gazecie o zasięgu lokalnym, a w innych wymaganych przepisami prawa wypadkach ogłaszane będą zgodnie z tymi przepisami.
Zmiana nastąpi poprzez usunięcie.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 §1 ksh właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a nadto, że zgodnie z art. 412 ksh, oraz §19 ust. 2 Statutu Spółki – akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.  Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ