Zarząd
Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.
z siedzibą w Krakowie, ul. Płk Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod nr 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 maja 2022 r. na godz. 1400 w siedzibie Spółki:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. § 32 ust. 1 Statutu Spółki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem wyceny akcji będących przedmiotem wykupu (art. 417 i art. 418 ksh)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu przymusowego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 10. Sprawy bieżące
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (32 ust. 1 Statutu Spółki):

Dotychczasowe brzmienie:

§ 32.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a/ kapitał akcyjny,
b/ kapitał zapasowy,
c/ fundusz świadczeń socjalnych.

Proponowane brzmienie:

§ 32.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a/ kapitał zakładowy,
b/ kapitał zapasowy,
c/ kapitał rezerwowy,
d/ fundusz świadczeń socjalnych.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz §19 ust. 2 Statutu Spółki – akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ