Zarząd

Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.

z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 lutego 2023 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki w całości i przyjęcia nowego Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 §1 K.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z §19 ust. 2 Statutu Spółki  akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 K.s.h. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330 w dniu 07 lutego 2023 roku.

 

Zakres zamierzonej i proponowanej zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h., w związku proponowaną zmianą Statutu Spółki, o czym mówi pkt 6 porządku obrad, z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian, podaje się̨ projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Statut w dotychczasowym brzmieniu będzie zmieniany w zakresie postanowień od § 1 do § 32, a postanowienia od § 33 do § 37 będą usunięte.

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki:

KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ